ČR musí postupovat v souladu s EU Toolbox

5G a ČR

Evropská komise vyzvala členské státy, aby do 15.5. přijali první konkrétní a měřitelné kroky. Do 30.6. pak musí členské státy vypracovat report o tom, jak budou konkrétní opatření implementovat. Toto rozhodnutí bude mít obrovský vliv na budoucnost naší země, protože pokud v implementaci 5G budeme zaostávat, nebude se v ČR rozvíjet prostředí atraktivní pro moderní podnikání. Státy EU si podle Evropské komise mohou samy vybrat, s jakými dodavateli 5G technologií chtějí spolupracovat. Některé naše sousedící státy a státy Visegrádské čtyřky (V4) 4 se k Toolbooxu již vyjádřily, mezi nimi Rakousko, Polsko či Maďarsko.

Význam budování 5G sítí v České republice (Ekonomická analýza CETA - Centrum ekonomických a tržních analýz)

Celá analýza ke stažení zde

 

Analýza CETA Executive summary:

Hrozba ztrát až 33,3 mld korun ročně + Co představují roční ekonomické ztráty nedokončené digitální infrastruktury:

Navzdory snaze vládních institucí o rozvoj moderní telekomunikační infrastruktury si Česká republika v mezinárodním srovnání nevede dobře. Umístění ČR v tzv. DESI Indexu, hodnotícím úroveň konektivity, lidského kapitálu, využívání internetu, integrace digitálních technologií a digitalizaci veřejné správy, je podprůměrné.

Důležitost rozvoje telekomunikační infrastruktury pro zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky si uvědomuje řada vládních institucí, kontinuálně na tento faktor upozorňují odborníci z akademického prostředí, veřejného i soukromého sektoru. Konvergence pevných sítí a bezdrátových vysokorychlostních sítí, kterou fenomén 5G představuje, přináší velmi širokou paletu vlastností nezbytných pro rozvoj inteligentních dopravních systémů, automatizované mobility a výroby (Průmysl 4.0), vzdělávání, e-governmentu, krizového řízení, e-zdravotnictví, e-zemědělství, odpadového hospodářství, chytrých sítí a inteligentního měření a řadu dalších oblastí. Bohužel, v rámci zemí Visegrádské čtyřky probíhá v současnosti proces konvergence v České republice zřejmě nejpomaleji. Od roku 2008 se poměr českého a rakouského HDP na obyvatele v podstatě nezměnil a zdá se, že česká ekonomika začíná narážet na své kapacitní limity. Tuzemská ekonomika produkuje nejvíce přidané hodnoty v odvětvích, která stojí na začátku nebo na konci hodnotového řetězce. 9 z 10 nejvýznamnějších českých odvětví podle objemu vývozu se řadí mezi odvětví s nízkou přidanou hodnotou.

Právě postupné rozšiřování využití 5G sítí dle řady analýz významně přispívá ke zvyšování tempa ekonomického růstu. Náklady zpožděného rozvoje a implementace vysokorychlostní elektronické komunikační sítě o každý jeden rok znamenají pro českou ekonomiku roční ztrátu v intervalu 16,49 – 33,30 mld. Kč.

Nástroje digitalizace představují velmi širokou paletu uplatnění napříč všemi sektory ekonomiky. V plné síle se jejich funkčnost projevuje právě nyní v řešení virové pandemie, kdy poskytují on-line konzultace mezi lékaři a pacienty, pomáhají s diagnostikou pacientů pomocí umělé inteligence, urychlují vývoj léčiv, monitorují pohyb nakažených apod. Vysokorychlostní sítě proto mohou být klíčem k opětovnému nastartování výkonu tuzemské ekonomiky.

Co představují roční ekonomické ztráty nedokončené vysokorychlostní digitální infrastruktury?

Uvažujeme průměrnou roční ztrátu 24 mld. Kč, resp. střední hodnotu výše odhadnutého intervalu nákladů

4 nové krajské nemocnice

4 nové krajské nemocnice

500 nových mateřských škol

500 nových mateřských škol

10 tis. Kč pro každého člověka ve starobním důchodu

10 tis. Kč pro každého člověka ve starobním důchodu

160 tis. elektrických invalidních vozíků

160 tis. elektrických invalidních vozíků

Montovna Evropy?

Česká republika má povinnost zareagovat na EU Toolbox do 15.5. a toto rozhodnutí bude mít zásadní vliv na to, jakým směrem se tuzemská ekonomika vydá.

Má-li se Česká republika zbavit svého nechvalného přízviska „montovna Evropy“, musí pro svůj základ konkurenceschopnosti vybudovat kvalitní vysokorychlostní infrastrukturu, tzn. investovat do výstavby optických sítí a rozvoje technologie 5G.

3 Doporučení CETA pro budování a implementaci vysokorychlostních sítí elektronických komunikací

1. Neomezovat konkurenci. Podpora konkurenčního prostředí a minimalizace tržních bariér.

Konkurenční boj je motorem růstu efektivity, snižování nákladů, a tedy i poklesu cen koncových produktů a služeb. Ex ante bariéry vysílají na trh negativních signály a odrazují zahraniční investory.

  • Omezení konkurence na trhu vysokorychlostního připojení v souvislosti s bezpečnostními riziky je spojeno s rizikem nárůstu investičních nákladů. Je zcela racionální a zodpovědné analyzovat veškerá potencionální bezpečnostní rizika. Ovšem úvahy o případných restrikcích je třeba vždy chápat také v kontextu možných ekonomických dopadů.
  • Případné vyřazení společnosti Huawei z konkurenčního boje v ČR prodraží plánované investiční náklady přibližně o 11,7 – 37,7 mld. Kč. Především na počátku investičního cyklu, kdy jsou ceny těchto technologií relativně vysoké, je nižší hodnota ukazatele tržní koncentrace velmi důležitá pro žádoucí vývoj inovativních aktivit a snižování nákladů v pokročilém stádiu cyklu.

2. Nastavení efektivního dialogu mezi tržními hráči a regulátorem.

Společnosti působící na trhu disponují širokou škálou informací ohledně nejnovějších tržních trendů, klíčových tržních bariérách, nebo také příležitostech a hrozbách, které přinesl nejnovější vývoj v oboru jejich podnikání. Česká republika by měla nastolit a vyvinout pracovní platformu pro realizaci příležitostí plynoucích z výhod, které 5G přináší - platforma by měla propojit subjekty jako Ministerstvo průmyslu a obchodu, regulační orgány a autority, obce a regiony, univerzity, průmysl (ICT Unie, Česká hospodářská komora), operátoři, poskytovatelé internetových služeb, dodavatelé. Česká republika by měla úzce spolupracovat se všemi dodavateli a její regulační orgány a představitelé státu musí komunikovat se všemi zainteresovanými stranami z průmyslu.

3. Podpora rozvoje konektivity.

Podpora konektivity znamená mimo jiné především masivní investice do digitální infrastruktury, vědy a výzkumu nebo také do rozvoje digitální gramotnosti. Rozsáhlé investice v oblasti technologie 5G, které vyžadují plné pokrytí optickou sítí, jsou v tuto chvíli naprosto zásadní.